CWELLINGBOROUGH KEMPO KARATE CLUB

Click here to add your text.Kata and Weapons taught.


    KATA                                       KOBUJUTSU WEAPONS KATA
                                                                                            
                                                                                               BO KATAS 
PINAN SHODAN                                                                 
PINAN NIDAN
PINAN SANDAN                                                      SHUJI NO KON SHO
JUROKU                                                                     SHUJI NO KON DAI
GEKIOAI ICHI                                                          KOSHIKI NO SHUJI
ANNAKO                                                                   SAKUEAWA NO KON SHO
BASSAI DAI                                                               SAKUEAWA NO KON DAI
NISEISHI                                                                     SAKUEAWA NO KON CHU
BASSAI SHO                                                              SOESHI NO KON SHO
GEKIOAI NI                                                               SOESHI NO KON DAI
SEISAN                                                                      SHIROTARU NO KON SHU
NPHA SEISAN                                                           SHIOTARU NO KON DAI
SANSHIN                                                                    SUEYOSHI NO KON
SEIPAI                                                                         KONGO NO KON
SEIENCHIN                                                               YONEKAWA NO KON
MATSUMURA RAWHI                                              CHATANYARA NO KON
TOMMARI BASSI                                                    CHOUN NO KON
GOJUSHIHO SHO                                                     URASUE NO KON
UNSHU                                                                       CHINENSHICHANAKA NO KON
KURURUNPA                                                            SESOKO NO KON
CHINTO                                                                      JO-BO
SUPARINPAI
NIPAPO
ANNAN
MAEZATO

        SAI KATA                                                  TONFA
SUKAI KATA                                                           TSUKAI KATA
TSUKENSHITAHAKU NO SAI                            HAMAHGA NO TONFA
CHATANYARA NO SAI                                        YARAGUWA NO TONFA
HAMAHEGA NO SAI
HANTAGUWA NO SAI

MANJI NO SAI
YAKA NO SAI
TAWATA NO SAI
KOJO

        KAMA KATA                                       NUNCHAKU
SUKAI KATA                                                           TSUKAI KATA
TOZAN                                                                    NUNCHAKU NO SHO
KANIGAWA SHO
KANIGAWA DAI

             EIKU                                                    TEKKO
TSUKENSUNAKAKE                                              TSUKAI KATA
                                                                                     MAEZATO

            TINBE                                                    ROCHIN
TSUKAI KATA
KANIGAWA NO TINBE


Copyright WKKC 2003
Conrtact Webmaster
email me
WKKC Badge
last updated on: 28/5/2020
Visitors To Our Site
No. of Visitors